آموزش فعل در فرانسه + لیست افعال با قاعده و بی قاعده - آکادمی آموزش زبان روان (2023)

آموزش فعل در فرانسه، مبحثی‌ست که از همان ابتدای کار تا حتی در مباحث پیشرفته جزو آموزش‌های لازم و ضروری‌ست؛ زیرا “فعل” بخش مهم و اصلی هر جمله‌ای به شمار می‌آید و برای ساخت ساده‌ترین جمله به فعل و حتی گاهی به افعال گوناگونی نیازمند هستیم.

افعال در زبان فرانسوی به سه گروه تقسیم شده که گروه اول و دوم، باقاعده و گروه سوم، بی‌قاعده است که صرف هر یک گروه از این افعال با همدیگر متفاوت است.

در این مقاله، در کنار توضیح هر گروه از فعل، افعال مهم را به همراه معانی‌شان ذکر کرده و نکاتی را گوشزد می‌کنیم و همچنین چندین لیست از افعال را به ترتیب حروف الفبا در اختیار شما قرار داده‌ایم.

آنچه در این مطلب خواهید آموخت [نمایش سر فصل‌ها] کلیک کنید!

افعال گروه اول (باقاعده)

آموزش فعل در فرانسه + لیست افعال با قاعده و بی قاعده - آکادمی آموزش زبان روان (1)

به تمامی افعالی که terminaison -er دارند (یعنی به er- ختم می‌شوند)، به غیر از فعل aller؛ افعال گروه اول می‌گوییم که نزدیک به ۹۰% از فعل‌های فرانسوی را در بر می‌گیرند. مانند:

(Video) گرامر زبان انگلیسی به زبان ساده:نکات مهم افعال با قاعده بی قاعده

دوست داشتن / خوش آمدن

aimer

صدا زدن / نامیدن / زنگ زدن

appeler

رسیدن

arriver

به دنبال چیزی گشتن

chercher
شروع کردن

commencer

درخواست کردن / سوال کردن

demander

گوش دادن

écouter

بازی کردن

jouer

گذاشتن / رها کردن / ول کردن / سپردن

laisser
خوردن

manger

مطالعه کنید: انواع افعال دوضمیره در زبان فرانسه

صرف فعل

صرف فعل تمامی افعال گروه اول (به استثنا افعالی مانند envoyer که در ادامه توضیح می‌دهیم) همانند هم است و terminaisonهای مشابهی دارند.

terminaisonهای این افعال به صورت e, es, e, ons, ez, ent هستند. برای مثال :

دوست داشتن aimer

Nous aimons

ما دوست داریم

J’aime *

من دوست دارم

Vous aimez

شما دوست دارید

Tu aimes

تو دوست داری

Ils / Elles aiment

آن‌ها / ایشان (مونث / مذکر) دوست دارند

Il / Elle aime

او (مونث / مذکر) دوست دارد

*نکته :

توجه داشته باشید برای افعالی مانند aimer, arriver یا habiter که با حروف صدادار و H muet شروع می‌شوند، Je به ‘J تبدیل می‌شود :

Je aime -> J’aime

Je arrive -> J’arrive

Je habite -> J’habite

(Video) آموزش یادگیری افعال بی قاعده در زبان انگلیسی یک بار برای همیشه | Irregular Verbs

صرف فعل envoyer و مشابه آن

افعالی که به oyer- ختم می‌شوند هم جزو گروه اول هستند اما صرف فعل آن‌ها با حالت کلی متفاوت است. فعل‌هایی مانند :

aboyer پارس کردن –employerبه کار بردن، استفاده کردن –nettoyerتمیز کردن، پاک کردن –noyerغرق کردن، به زیر آب فرو بردن – renvoyerبرگرداندن، پس فرستادن

که terminaisonهای این افعال به صورت oie, oies, oie, oyons, oyez, oientهستند. برای مثال :

فرستادن envoyer

Nous envoyons

ما می‌فرستیم

J’envoie

من می‌فرستم

Vous envoyez

شما می‌فرستید

Tu envoies

تو می‌فرستی

Ils / Elles envoient

آن‌ها / ایشان (مذکر / مونث) می‌فرستند

Il / Elle envoie

او (مذکر / مونث) می‌فرستد

لیست سایر افعال گروه اول

همان طور که پیش از این گفته شد، تقریبا ۹۰% فعل‌های فرانسوی جزو گروه اول هستند که در این قسمت ما فقط لیست بخشی از آنها ذکر کرده و همچنین فعل‌های مهم‌تر و پرکاربرد را با رنگی متفاوت مشخص می‌کنیم :

rapporter با خود آوردن

nager شنا کردن

habiller لباس تن کسی کردنenfermer احاطه کردن، زندانی کردنchanter خواندن، آواز خواندن

accepter پذیرفتن، قبول کردن، موافقت کردن

refuser رد کردن، نپذیرفتنnécessiter ایجاب کردن، مستلزم چیزی بودنhabiter سکونت کردن، اقامت کردنennuyer حوصله کسی را سر بردنchercher جستجو کردن، گشتن

accompagner همراهی کردن

regarder نگاه کردنnettoyer تمیز کردن، پاک کردنhabituer عادت دادنenregistrer ثبت کردن، یادداشت کردنclassifier دسته‌بندی کردنacheter خریدن
rentrer بازگشتن، دوباره آمدنnommer نامیدن، نام بردنhapper قاپیدنenseigner یاد دادن، درس دادنcollecter جمع کردنadmirer تحسین کردن
renverser واژگون کردنnotter نوشتن، یادداشت کردنharasser از پا درآوردنentrer وارد شدنcollectionner جمع کردن، جمع‌آوری کردنadorer پرستیدن، عاشق (کسی یا چیزی) بودن، ستودن
répéter تکرار کردنobliger مجبور کردنhésiter شک کردن، مردد بودنenvisager در نظر گرفتن، بررسی کردن، تصمیم داشتنcommuniquer ارتباط برقرار کردنadresser فرستادن، خطاب کردن
réserver رزرو کردنobserver زیر نظر گرفتنhumer بوییدن، بو کردنenvoyer فرستادنcompléter کامل کردن، تمام کردنaffirmer تایید کردن، اظهار کردن، ثابت کردن
respecter احترام گذاشتن، رعایت کردنoccuper مشغول بودنhumilier تحقیر کردنespérer امیدوار بودنcondamner محکوم کردنagacer اذیت کردن، دلخور کردن
ressembler شبیه بودنoffenser توهین کردن، بی‌حرمتی کردنhurler فریاد زدن، داد زدنessayer تلاش کردن، امتحان کردنconnecter وصل کردنaider کمک کردن، یاری دادن
rester ماندن، باقی ماندنorganiser مرتب کردن، تدارک دیدنidentifier شناسایی کردن، تشخیص دادنesquiver از زیر چیزی شانه خالی کردنconsidérer در نظر گرفتنajouter اضافه کردن، افزودن
retrouver دوباره پیدا کردنoublier فراموش کردنignorer ندانستن، بی‌خبر بودن، اعتنا نکردن بهétudier مطالعه کردن، خواندن، یاد گرفتنconsulter مشورت کردنallier متحد کردن، آمیختن
rêver خواب دیدن، آرزو کردنpaniquer وحشت کردنimiter تقلید کردن، ادای کسی را درآوردنexcuser بخشیدن، عفو کردنcontester اعتراض کردن (به چیزی)allumer روشن کردن
ronfler خُر و پُف کردنparler حرف زدن، صحبت کردنimporter اهمیت داشتن، مهم بودنexicter تحریک شدن، برانگیختنcontinuer ادامه دادنaméliorer بهتر کردن، اصلاح کردن
sauver نجات دادنpartager تقسیم کردن، شریک بودنimposer تحمیل کردنexister وجود داشتن، زنده بودنcopier کپی کردنamuser سرگرم کردن
sécher خشک کردنparticiper شرکت کردن، شریک (سهیم) بودنinformer خبر دادن به، باخبر کردن، اطلاع دادنexpliquer توضیح دادن، شرح دادنcoucher خوابیدنannoncer خبر دادن، اطلاع دادن، اعلام کردن
sélectionner انتخاب کردنpasser گذشتن، رد شدن، رفتن، قبول شدنinquiéter نگران کردنexprimer بیان کردنcouper بریدنannuler باطل کردن، لغو کردن، فسخ کردن
sembler به نظر رسیدنpayer پرداخت کردنinsister اصرار کردن، پافشاری کردن، مُصِر بودنfabriquer ساختن، درست کردنcréer خلق کردن، به وحود آوردنapporter آوردن، تهیه کردن، فراهم آوردن
séparer جدا کردنpenser فکر کردن، در نظر داشتن (قصد)installer نصب کردنfâcher عصبانی کردنcrier فریاد زدنapprocher نزدیک شدن
signifier معنی دادنpecer سوراخ کردنinverser برعکس کردنfatiguer خسته کردنcuisiner آشپزی کردنappuyer تکیه دادن (به چیزی)، حمایت کردن (از کسی)
situer قرار دادن، جا دادنpersécuter زجر دادن، عذاب دادنinviter دعوت کردن، درخواست کردنféliciter تبریک گفتن بهdanser رقصیدنarrêter توقف کردن، جلوگیری کردن (از چیزی)
tester امتحان کردن، آزمایش کردنpeser وزن کردن، وزن داشتنjalouser حسادت کردنfermer بستن، بسته شدنdécider تصمیم گرفتنarriver رسیدن، آمدن، موفق شدن، اتفاق افتادن
tirer کشیدنplacer قرار دادن، گذاشتنjeter پرت کردن، دور انداختنfêter جشن گرفتن، به گرمی استقبال کردن ازdéclarer بیان کردن، اعلام کردنassassiner کشتن
tomber افتادنpleurer گریه کردنjuger قضاوت کردنfilmer فیلم‌برداری کردنdécorer تزیین کردنattacher وصل کردن
torturer شکنجه دادنposer قرار دادن، گذاشتن، پرسیدن (سوال)، مطرح کردنjustifier توجیه کردن، ثابت کردنfixer تعیین کردن، ثابت نگه‌داشتن، نصب کردنdécouper بریدن، تکه‌تکه کردنattarder دیر کردن، معطل کردن
toucher لمس کردنposséder مالک چیزی بودن، داشتنkidnapper دزدیدن (آدم‌ربایی)flotter مردد بودن، شناور بودنdéjeuner صبحانه خوردن، ناهار خوردنaugmenter افزایش دادن، گران کردن
tourner پیچیدن، چرخاندنpousser رشد کردن، روییدنklaxonner بوق زدنfonctionner کار کردنdéterster متنفر بودنbaisser کم شدن، کاهش یافتن
transférer انتقال دادن، جا‌به‌جا کردنpréférer ترجیح دادنlâcher شل کردن، رها کردنforcer مجبور کردن، فشار آوردن بهdeviner حدس زدن، پیش‌بینی کردنbasculer واژگون شدن
transformer تبدیل کردنpréparér آماده کردن، تهیه کردنlever بلند کردن، بالا بردنformer ساختن، ایجاد کردنdîner شام خوردنbaser بنا کردن
transporter حمل کردن، انتقال دادنprésenter ارائه کردن، معرفی کردن، نشان دادنlibérer آزاد کردن، رها کردنfrapper زدن (ضربه زدن)، اصابت کردن، برخورد کردنdisposer مرتب کردن، آماده کردنblesser زخمی کردن، مجروح کردن
travailler کار کردنprier دعا کردنlouer اجاره / کرایه کردنgagner برنده شدن، به دست آوردن، درآمد داشتنdisputer دعوا کردنbloquer مسدود کردن، بستن
traverser گذشتن، عبور کردنprononcer تلفظ کردنmanifester تظاهرات کردنgarder مواظبت کردن از، مراقبت کردن ازdiviser جدا کردن، تقسیم کردنbouger تکان خوردن
trembler لرزیدن، نگران بودنproposer پیشنهاد کردن، مطرح کردنmanquer از دست دادن، جای کسی یا چیزی خالی بودن، موفق نشدنgeler یخ زدنdonner دادن، بخشیدنbriller درخشیدن
trouver پیدا کردن، یافتنquestionner سوال کردن، پرسیدنmarcher راه رفتن، قدم زدنgêner اذیت کردن، ناراحت کردنéchouer به نتیجه نرسیدن، ناکام شدنbrûler سوختن
tuer کشتن، به قتل رساندنquitter ترک کردن، دست کشیدن ازmémoriser حفظ کردن، به‌خاطر سپردنglisser لیز خوردن، سُر خوردنécouter گوش کردنcacher پنهان کردن، مخفی کردن
vérifier تایید کردن، بررسی کردنraconter تعریف کردن، گفتنmenacer تهدید کردنgoûter چشیدنélever تربیت کردن (آدم)، پرورش دادن (آدم)calculer محاسبه کردن
verser ریختن، برگرداندنramasser جمع کردنmener با خود بردنgoutter قطره‌قطره چکیدنéloigner دور کردنcalmer آرام کردن
voler دزدیدنranger مرتب کردنmonter بالا رفتن (از)grouper دسته کردن، جمع کردنemmener با خود بردنcauser باعث شدن، موجب شدن
voyager سفر کردنrappeler صدا کردن، فراخواندن، به خاطر آوردنmontrer نشان دادنguider راهنمایی کردن، هدایت کردنemporter با خود بردنchanger عوض کردن، تغییر دادن

مطلب کاربردی: آموزش الفبای زبان فرانسه

افعال گروه دوم (باقاعده)

آموزش فعل در فرانسه + لیست افعال با قاعده و بی قاعده - آکادمی آموزش زبان روان (2)

(Video) آموزش زبان مبتدی:آموزش زبان انگلیسی از پایه رایگان|جلسه اول

به طور کلی به افعالی که terminaison -ir دارند (یعنی به ir- ختم می‌شوند)، افعال گروه دوم می‌گوییم که نزدیک به ۳۰۰ فعل را در بر میگیرند. مانند :

رفتار کردن / عمل کردن

agir

آگاه کردن / باخبر کردن

avertir

انتخاب کردن

choisir

تمام کردن / به پایان رساندن

finir

غذا دادن

nourrir

اطاعت کردن

obéir

تنبیه کردن

punir

فکر کردن

réfléchir

موفق شدن / به نتیجه رسیدن

réussir

تحمل کردن

subir

صرف فعل

صرف فعل تمامی افعال گروه دوم (به استثنا فعلhaïrکه در ادامه توضیح می‌دهیم) همانند هم است و terminaisonهای مشابهی دارند.

terminaisonهای این افعال به صورت is, is, it, issons, issez, issentهستند. برای مثال :

تمام کردن / به پایان رسیدن finir

Nous finissons

ما تمام می‌کنیم

Je finis

من تمام می‌کنم

Vous finissez

شما تمام می‌کنید

Tu finis

تو تمام می‌کنی

Ils / Elles finissent

آن‌ها / ایشان (مونث / مذکر) تمام می‌کنند

Il / Elle finit

او (مونث / مذکر) تمام می‌کند

مطلب مرتبط: حروف صدا دار و بی‌ صدا در زبان فرانسه

صرف فعل haïr

این فعل به ïr- ختم میشود و جزو گروه دوم است اما صرف فعلش با حالت کلی، کمی متفاوت است و باید حتما به اَکسانِ آن (accent tréma) توجه کنید.

terminaison این نوع فعل فقط برای اول، دوم و سوم شخص جمع، متفاوت و به صورت ïssons, ïssez, ïssent است :

haïr متنفر بودن / بیزار بودن

(Video) آموزش زبان فرانسه - آزمون واقعی DELF برای سطح A1 - اگه میخوای خودتو بسنجی شرکت کن

Nous haïssons
ما متنفریم

Je hais
من متنفرم

Vous haïssez
شما متنفرید

Tu hais
تو متنفری

Ils / Elles haïssent
آن‌ها / ایشان (مذکر / مونث) متنفر هستند

Il / Elle hait
او (مذکر / مونث) متنفر است

لیست سایر افعال گروه دوم

باید دقت داشته باشید که بسیاری از افعالی که به ir- ختم می‌شوند صرفا جزو گروه دوم نیستند و بسیاری از آنها بی‌قاعده و در گروه سوم افعال جای دارند، در این لیست تعدادی از افعال گروه دوم را ذکر کرده‌ایم :

réunir جمع کردن، گرد هم آوردن

fleurir گُل دادن، شکفتنarrondir گِرد کردن، رُند کردنaccomplir انجام دادن، تمام کردن، اجرا کردن
rougir سرخ شدن، قرمز شدنgarantir ضمانت کردن، تضمین کردن، تایید کردنbâtir ساختن، بنا کردنaffranchir آزاد کردن، رها کردن
trahir خیانت کردن، لو دادن، فاش کردنgrandir بزرگ شدن، گسترش یافتنconvertir تبدیل کردن، عقیده کسی را عوض کردنagrandir بزرگ کردن، توسعه دادن
unir متحد کردن، پیوند دادن، به ازدواج هم درآوردنremplir پُر کردنdéfinir تعریف کردن

applaudir تشویق کردن، دست زدن (برای کسی)

افعال گروه سوم (بی‌قاعده)

آموزش فعل در فرانسه + لیست افعال با قاعده و بی قاعده - آکادمی آموزش زبان روان (3)

مهم‌ترین افعال گروه سوم etre, avoir, aller و faire هستند و باقی آنها دارای terminaisonهای ir- و oir- و re- هستند.

مطالعه کنید: روزهای هفته، ماه‌ها و فصل‌ها در زبان فرانسوی

صرف افعال

être بودن

Nous sommes

ما هستیم

Je suis

من هستم

Vous êtes

شما هستید

Tu es

تو هستی

Ils / Elles sont

آن‌ها / ایشان (مذکر / مونث) هستند

Il / Elle est

او (مذکر / مونث) هست

avoir داشتن

Nousavons

ما داریم

J’ai

من دارم

Vous avez

شما دارید

Tuas

تو داری

Ils / Ellesont

آن‌ها / ایشان (مذکر / مونث) دارند

Il / Ellea

او (مذکر / مونث) دارد

aller رفتن

Nous allons

ما می‌رویم

Je vais

من می‌روم

Vous allez

شما می‌روید

Tu vas

تو می‌روی

Ils / Elles vont

آن‌ها / ایشان (مذکر / مونث) می‌روند

Il / Elle va

او (مذکر / مونث) می‌رود

faire انجام دادن

Nous faisons

ما انجام می‌دهیم

Je fais

من انجام می‌دهم

Vous faites

شما انجام می‌دهید

Tu fais

تو انجام می‌دهی

Ils / Elles font

آن‌ها / ایشان (مذکر / مونث) انجام می‌دهند

Il / Elle fait

او (مذکر / مونث) انجام می‌دهد

همانطور که قبلا گفته شد افعال گروه سوم، بی‌قاعده هستند و هر کدام از آنها صرف فعل متفاوتی با دیگری دارند؛ در نتیجه هیچ چاره‌ای به جز حفظ کردن صرف فعل آن‌ها نیست. در ادامه، بخشی از آنها را در دو لیست ذکر کرده و مهم‌ترین و پرکاربردترین‌شان را مشخص می‌کنیم.

لیست افعال با terminaison ( ir- و oir- )

souffrir رنج کشیدن، تحمل کردن

pouvoir توانستن، ممکن بودنmentir دروغ گفتنdevenir شدنabstenir امتناع کردن، صرف‌نظر کردن
soutenir حمایت کردن از، پشتیبانی کردن ازrecevoir دریافت کردن، قبول کردن، پذیرفتنmourir مُردن، نابود شدن، از بین رفتنdevoir موظف بودنacquérir کسب کردن، به دست آوردن، صاحب شدن
souvenir به یاد آوردن، به خاطر آوردنrevenir دوباره آمدن، برگشتنnuire آزار دادن، اذیت کردنdormir خوابیدنapercevoir فهمیدن، دریافتن، یک نظر دیدن
survenir پیش آمدن، روی دادنrevoir دوباره دیدن، مرور کردنoffrir هدیه دادن، پیشنهاد کردنémouvoir تحت تاثیر قرار دادن، به هیجان درآوردنappartenir متعلق بودن، مربوط بودن
valoir ارزیدن، ارزش داشتنsavoir دانستن، بلد بودن خبر داشتن از، مطلع بودن ازouvrir باز کردنentretenir نگه داشتن، گفتگو کردن باasseoir نشاندن، مستقر کردن
venir آمدنsentir احساس کردن، بو کردنparcourir طی کردن، پیمودنfalloir بایستن، لازم بودن، ضرورت داشتنcontenir محتوی چیزی بودن، شامل بودن
voir دیدن، دریافتن، فهمیدنservir خدمت کردن به، به درد کسی یا کاری خوردنpartir رفتن، راهی شدن، حرکت کردنfuir فرار کردن، دررفتنcueillir چیدن، کندن
vouloir خواستن، قصد داشتنsortir خارج شدن، بیرون رفتنpleuvoir باران باریدنintervenir پادرمیانی کردن، نقش داشتن

couvrir پوشاندن، پنهان کردن، حفاظت کردن

لیست افعال با terminaison ( -re )

répondre جواب دادن

naître به دنیا آمدن، متولد شدن، پدید آمدنdire گفتنconnaître شناختن، بلد بودن، دانستن، آشنا بودن باabsoudre بخشیدن، عفو کردن
rire خندیدنpeindre رنگ کردن، نقاشی کردن، کشیدنécrire نوشتنconstruire ساختن، بنا کردنapprendre یاد گرفتن، آموزش دیدن، اطلاع دادن
satisfaire راضی کردنperdre گم کردن، از دست دادنélire انتخاب کردن، برگزیدنcorrompre خراب کردن، ضایع کردنatteindre رسیدن به، دست یافتن به
suivre دنبال کردن، پیروی کردن، تبعیت کردنpermettre اجازه داشتن، گذاشتنentendre شنیدن، گوش دادن، درک کردن، متوجه شدنcraindre ترسیدن از، نگران بودنattendre منتظر بودن، توقع داشتن
survivre زنده ماندنplaindre دلسوزی کردنétendre خاموش کردنcroire گمان کردن، تصور کردن، باور کردن، عقیده داشتنbattre زدن، کوبیدن
suspendre به تعویق انداختن، آویزان کردنprendre برداشتن، گرفتن، خوردنinscrire ثبت‌نام کردن، ثبت کردنcuire پختن (از گرما)boire نوشیدن
traduire ترجمه کردن، برگرداندنreconnaître شناختن، بجا آوردنjoindre وصل کردن، متحد کردنdécrire وصف کردن، شرح دادنcombattre جنگیدن، مبارزه کردن
transmettre انتقال دادن، پخش کردنrejoindre پیوستن، محلق شدن، رسیدنlire خواندن، مطالعه کردنdéfendre دفاع کردن، حمایت کردن، حفاظت کردنcomprendre فهمیدن، دریافتن
vendre فروختنrelire دوباره خواندن، بازخوانی کردنmettre گذاشتن، قرار دادن، تن کردن، پوشیدن، افزودن بهdépendre بستگی داشتن، وابسته بودنconclure پایان دادن
vivre زندگی کردنrendre پس دادن، برگرداندن، دادنmordre گاز گرفتن، نیش زدنdescendre پیاده شدن، پایین آمدن

conduire رانندگی کردن

سخن پایانی

مبحث فعل و صرف فعل در زبان فرانسوی می‌تواند از مباحث مشکل به شمار آید اما طبیعتا به مرور زمان و تمرین و تکرار و به‌خصوص با استفاده از آن‌ها در جملات مختلف در مکالمه و نوشتن متون می‌تواند کار را برای شما راحت‌تر کند. در خصوص گروه اول و دوم افعال، شما فقط یک قاعده کلی را حفظ می‌کنید اما در خصوص گروه سوم که همه افعال بی‌قاعده هستند و همان طور که گفته شده چاره‌ای به جز حفظ کردنشان نیست، مخصوصا اینکه بسیاری از افعال مهم در گروه سوم جای دارند. در نتیجه پیشنهاد می‌کنیم در همین ابتدای راه‌تان، تمرین کردن صرف افعال را شروع کرده و در اولویت آموزش‌های خود قرار دهید.

پر بازدیدترین مطالب سایت:

(Video) درس پنجم صرف افعال بی قاعده در زبان آلمانی🙂

Videos

1. درس (دهم)زبان آلمانی ضمایر شخصی در حالت فاعلی،مفعولی باوساطه و مفعول بی واسطه
(Afghan Online Academy)
2. Swedish verbs - part 1
(IRSWO)
3. درس شماره 44 😊صرف فعل آمدن به آلمانی kommen 🤠
(آکادمی آلمانی)
4. #Indefinitpronnomenضمایر #نامعین #در #زبان #آلمانی#
(Afghan Online Academy)
5. آموزش لغات انگیسی با فهیمه تاج : 4000 واژه ضروری انگلیسی - درس 66
(Taaj Academy)
6. گرامر زبان انگلیسی از پایه : بیسیک گرامر این یوس - درس اول
(Taaj Academy)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Dean Jakubowski Ret

Last Updated: 07/06/2023

Views: 6115

Rating: 5 / 5 (70 voted)

Reviews: 85% of readers found this page helpful

Author information

Name: Dean Jakubowski Ret

Birthday: 1996-05-10

Address: Apt. 425 4346 Santiago Islands, Shariside, AK 38830-1874

Phone: +96313309894162

Job: Legacy Sales Designer

Hobby: Baseball, Wood carving, Candle making, Jigsaw puzzles, Lacemaking, Parkour, Drawing

Introduction: My name is Dean Jakubowski Ret, I am a enthusiastic, friendly, homely, handsome, zealous, brainy, elegant person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.